OBCHODNÉ PODMIENKY

 

ZEPHYR SHOP s.r.o

Adresa: E .F. Scherrera 4800/28, 921 01 Piešťany

Číslo účtu: SK23 0900 0051 1828 6166 ( Slovenská Sporiteľňa)

 

IČO: 50 494 562

 

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23

917 01 Trnava

Internetový obchod ZEPHYR SHOP s.r.o sa zaoberá maloobchodným predajom prostredníctvom  internetu.  Objednávky z internetovej stránky : http://zephyr.sk

ZEPHYR SHOP s.r.o nie je platcom DPH. Pre obchodného partnera je záväzná cena, ktorá je znázornená na internetovej stránke výrobku v čase objednania tovaru.

Mobil:  0918 438 477

 

1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Všeobecné obchodné podmienky ( Ďalej len „VOP“ ) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spločnosťou ZEPHYR SHOP s.r.o., so sídlom  E. F. Scherrera 4800/28, 921 01 Piešťany, IČO: 50 494 562  ( ďalej len „ predávajúci“) uzatvorenej prostredníctvom elektronického obchodu www.zephyr.sk.

1.2. VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.zephyr.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

 

 1. Objednávka

 

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.
2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou ZEPHYR SHOP s.r.o.
2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

 1. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu , stornovanie objednávky sa realizuje prostredníctvom e-mailu na adresu mail: shop@zephyr.sk

 

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

3.2.1  v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
3.2.2 prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy – vrátenie tovaru Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 1. Zákazník má právo vrátiť zakúpený tovar v lehote 14 dní.
 2. 14-dňová lehota na vrátenie tovaru sa počíta od dátumu prevzatia zásielky s objednaným tovarom do dátumu odoslania balíka s vráteným tovarom.
 3. Vrátený tovar by nemal preukazovať známky použitia (v takomto prípade bude suma za vrátený tovar znížená – až do výšky 100 % hodnoty produktu)
 4. Musí mať ochranný štítok so sériovým číslom.
 5. Pred odoslaním vráteného tovaru je potrebné tovar starostlivo zabaliť do ochrannej (bublinkovej) fólie alebo do dodatočného obalu, aby sa nepoškodil.
 6. Tovar zasielaný späť je potrebné zaslať doporučene, aby sa predišlo k prípadným komplikáciám súvisiacich so stratou zásielky. Každá zásielka zaslaná doporučene má svoje podacie číslo na základe ktorého je možné balik sledovať.
 7. Predávajúci nie je zodpovedný za stratu zásielky vinou doručovateľskej spoločnosti. V tomto prípade je potrebné sa obrátiť na reklamačné oddelenie doručovateľskej spoločnosti.
 8. Tovar na vrátenie bude prijatý jedine s dokladom vydaným pri predaji (originál faktúrou ). Spolu s faktúrou je potrebné poslať aj číslo účtu kam budú vrátené peniaze za zakúpený tovar.
 9. Pred vrátením tovaru je potrebné nás informovať e-mailom ( shop@zephyr.sk ), v ktorom uvediete presne, číslo produktu, ktorý bude vrátený. Vrátený tovar odoslaný “na dobierku”  nebude prevzatý.
 10. Nie je možné vrátiť tovar, ktorý bol vymenený s výnimkou takého prípadu, ak od pôvodného (prvého) prevzatia objednaného tovaru do dátumu odoslania vráteného tovaru neuplynulo viac ako 14 dní.
 11. Nie je možné vrátiť peniaze za vrátený tovar poštovou poukážkou.
 12. Prevodné príkazy sú realizované do 14 dní od dátumu prevzatia balíka.
 13. Balík s vráteným tovarom treba odoslať na  fakturačnú adresu internetového obchodu vždy DOPORUČENE.
 14. V prípade, že vrátenie tovaru- výrobkov bude zamietnuté, tovar- výrobky budú zákazníkovi odoslané na jeho náklady.
 15. Za tovar vrátený po uplynutí doby (14 dní) nebude možné vrátiť peniaze.

4.3. Výmena tovaru

 1. Tovar na výmenu musí byť dodávaný v originálnom obale a nesmie mať známky použitia.

 

 1. Tovar na výmenu je prijímaný len a výlučne s faktúrou vydanou pri predaji. Faktúra tvorí základ pre vrátenie peňazí v prípade, že tovar na výmenu nie je – v inom prípade je zasielaný balíkom.
 2. Pred odoslaním tovaru na výmenu je potrebné nás informovať e-mailom (shop@zephyr.sk)
 3. Balík s tovarom na výmenu treba zaslať na adresu internetového obchodu: ZEPHYR SHOP s.r.o., E.F.Scherera 4800/28, 921 01 Piešťany
 4. Tovar zasielaný späť je potrebné zaslať doporučene, aby sa predišlo k prípadným komplikáciám súvisiacich so stratou zásielky. Každá zásielka zaslaná doporučene má svoje podacie číslo na základe ktorého je možné balik sledovať.
 5. Predávajúci nie je zodpovedný za stratu zásielky vinou doručovateľskej spoločnosťou, V tomto prípade je potrebné sa obrátiť na reklamačné oddelenie doručovateľskej spoločnosti.
 6. Vymeniť je možné len nové výrobky, na ktorých nie sú žiadne známky použitia.
 7. Náklady za zásielku pri výmene tovaru hradí zákazník.
 8. Náklady za spätnú zásielku vo výške 3,3 EUR treba vložiť do balíka s tovarom na výmenu.
 9. Vrátenie výrobku- výrobkov, ktoré už boli raz vymenené, je možné len v takom prípade, ak od doručenia pôvodne objednaného tovaru neuplynulo 14 dní.
 10. Ak nebude dodržaný ktorýkoľvek z vyššie uvedených bodov týchto obchodných podmienok, výmenu tovaru bude možné zamietnuť.
 11. Cenové podmienky

 

5.1 Ceny sú vrátane DPH

6. Poštovné a balné

6.1  Poštovné a balné cez kuriérsku spoločnosť pre každú, samostatnú objednávku je 3,9€ . Ceny sú vrátane DPH.

7. Dodacie podmienky

 1. Odoslanie tovaru sa v pracovných dňoch uskutoční do 48 hodín. Internetový obchod si v mimoriadnych prípadoch vyhradzuje možnosť oneskorenia zásielky až do 7 pracovných dní.
 2. Internetový obchod nepreberá zodpovednosť za oneskorenie zásielky súvisiace s tým, že nebude mať kontakt so zákazníkom.
 3. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 4. Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

8. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

8.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti ZEPHYR SHOP s.r.o.. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

8.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti ZEPHYR SHOP s.r.o.. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

8.3 Reklamácia nepoužitých výrobkov:

 1. Tento reklamačný režim sa týka nových nepoužitých výrobkov. Reklamačný režim, týkajúci sa použitých výrobkov je popísaný v ďalšej časti.
 2. Všetky výrobky, ktoré internetový obchod zasiela, podliehajú dvojitej kontrole: prvá kontrola je vykonaná na vstupe do skladu, druhá na výstupe k zákazníkovi. Niekedy sa ale predsa vyskytnú závady, ktoré si pracovníci internetového obchodu nevšimnú, na ktoré sa reklamácia vzťahuje.
 3. Po prevzatí tovaru je kupujúci  povinný okamžite kontaktovať predávajúceho, že mu bol doručený chybný výrobok. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované.
 4. Chybný výrobok treba zaslať na vlastné náklady , spolu s faktúrou na adresu internetového obchodu (ZEPHYR SHOP s.r.o., E.F.Scherera 4800/28, 921 01 Piešťany),
 5. Pred odoslaním tovaru nás informujte e-mailom.
 6. Pred odoslaním chybného výrobku sa oboznámte s časťou obchodných podmienok nazvanou “Všeobecné podmienky odosielania zásielok”.
 7. Pred odoslaním vráteného tovaru je potrebné tovar starostlivo zabaliť do ochrannej (bublinkovej) fólie alebo do dodatočného obalu, aby sa nepoškodil.
 8. Reklamácia bude posúdená do 14 dní od prevzatia výrobku.
 9. V prípade kladného posúdenia reklamácie, bude výrobok opravený alebo vymenený a ak to nebude možné, internetový obchod vráti peniaze alebo navrhne (po konzultácii so zákazníkom) výmenu za iný výrobok. Platí iba pri reklamácií uplatnenej do 14 dní od zakúpenia tovaru. Ak bude zákazník chcieť reklamovať nový tovar po uplynutí tejto doby, bude môcť tak uskutočniť, ale peniaze za výrobok mu nebudú vrátené. Predávajúci navrhne výmenu za iný výrobok.
 10. Ak internetový obchod sa neskontaktuje so zákazníkom alebo neposkytne informáciu o reklamácii, znamená to, že reklamácia bola posúdená v prospech zákazníka a nový exemplár bol odoslaný na jeho adresu na náklady internetového obchodu.

8.4 Reklamácia použitých výrobkov

 1. V prípade, že chcete reklamovať použitý výrobok, je potrebné chybný výrobok zaslať spolu s originál faktúrou na adresu internetového obchodu (ZEPHYR SHOP s.r.o.. E.F.Scherera 4800/28, 921 01 Piešťany)
 2. Pred odoslaním tovaru nás informujte e-mailom ( shop@zephyr.sk )
 3. Pred odoslaním chybného použitého výrobku sa treba oboznámiť s časťou obchodných podmienok nazvanou ‘Všeobecné podmienky odosielania zásielok’.
 4. Pred odoslaním vráteného tovaru je potrebné tovar starostlivo zabaliť do ochrannej (bublinkovej) fólie alebo do dodatočného obalu, aby sa nepoškodil.
 5. Rozhodnutie o reklamácii bude odoslané alebo e-mailom do 30 dní od dátumu prevzatia zásielky.
 6. V prípade kladného posúdenia reklamácie, bude výrobok opravený alebo vymenený a ak to nebude možné, internetový obchod umožní výmenu za iný výrobok.
 7. Nie je možné reklamovať produkty, ktorých závady boli spôsobené bežným nosením resp. opotrebením. Kupujúci má právo reklamovať vadu tovaru počas záručnej doby. Záručnú dobu však nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti produktu.
 8. Nárok na uplatnenie záruky zaniká, pokiaľ kupujúci výrobok poškodil sám nesprávnym alebo nešetrným zaobchádzaním s ním, neprimeraným používaním vzhľadom k materiálu  čím došlo k jeho predčasnému opotrebeniu, alebo ak k poškodeniu výrobku došlo v dôsledku nesprávnej starostlivosti, nevhodným ošetrovaním alebo jeho vystavením extrémnym podmienkam.
 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby,nie však za vady, ktoré kupujúci spôsobil sám, o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru alebo na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.

 

 

9.Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu zephyr.sk , spoločnosť ZEPHYR SHOP s.r.o., sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu zephyr.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka  jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy. Účelom spracovania osobných údajov je spracovanie a evidencia objednávok . Prosíme všetky právnicke osoby, aby pri nákupe uviedli všetky náležitosti, ktoré vyžaduje zákon. Klient má možnosť kedykoľvek súhlas odvolať a žiadať odstránenie svojich osobných údajov z  databázy internetového obchodu http://zephyr.sk . Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že nikdy neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom spotrebiteľovi tretej strane. Jedinou výnimkou sú osobné údaje kupujúceho spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Platné ku dnu 31.03.2016